NORTH GUJARAT SAMACHAR

North Gujarat Samachar મુડેટીમાં યુવાનની હત્યા કરનાર ત્રણને જન્મટીપઈડર તાલુકાના મુડેટી ગામે પાંચ વર્ષ અગાઉ ખેતરમાંથી નિકળવાના રસ્તા બાબતે ત્રણ જણાએ અદાવત રાખી GSTથી મસાલાના ભાવમાં ૨૦ ટકાનો વધારોએપ્રિલ-મે માસ એટલે કે પરીક્ષા અને વેકેશનની સીઝન ટાણે જ બારમાસી ગરમ મસાલા ભરવાની મૌસમ ખુલે ઓઢામાં લોકોને છ ફુટ ખાડો ખોદી પીવાનું પાણી મેળવવુ પડે છેબાયડ […]